Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Ubuntu

Hướng dẫn bật remote destop trên vps linux Ubuntu 20.04

Installation Steps Connect to your instance via SSH or the Web Console as your sudo user. Install GNOME desktop. $ sudo tasksel install ubuntu-desktop Reboot your instance. $ sudo reboot After the reboot, connect to your instance again via SSH or the Web Console as your sudo user. Install xrdp. $ sudo apt install xrdp It’s recommended to change the […]

Centos Linux Ubuntu

Cách mở Port Remote Access MySQL trên centos và ubuntu

Hướng dẫn kích hoạt Remote Access MySQL 1. Thay đổi cấu hình MySQL ***Lưu ý: bước này không cần làm nếu đang dùng HocVPS Script, mời bạn chuyển qua bước 2. Mặc định MySQL sẽ disable remote access, bạn cần enable lên bằng cách mở file cấu hình MySQL, ví dụ với đường dẫn /etc/mysql/my.cnf nano /etc/mysql/my.cnf Comment những […]