Tìm file/folder lớn nhất trên VPS / server

Tìm file/folder lớn nhất trên VPS / server

Check trong thư mục home, ta sử dụng lênh

cd /home

Lệnh tìm 10 file có dung lượng lớn nhất:

find . -type f -print0 | xargs -0 du | sort -n | tail -10 | cut -f2 | xargs -I{} du -sh {}

Lệnh tìm 10 folder  có dung lượng lớn nhất:

find . -type d -print0 | xargs -0 du | sort -n | tail -10 | cut -f2 | xargs -I{} du -sh {}

Bạn nhận thấy, hai lệnh trên có điểm duy nhất khác nhau là ở -type {d:f}. Với file thì -type f  (f ở đây là file) và search folder thì -type d (d ở đây là directory)

  • Tags:

Bình luận

ĐỐI TÁC