900,000 đ
Anualmente
ClOUD HOST#1
Dung lượng
10 GB
Băng thông
Không giới hạn
Databases
25
Website
10
1,800,000 đ
Anualmente
ClOUD HOST#2
Dung lượng
20 GB
Băng thông
Không giới hạn
Databases
40
Website
32
252,000 đ
Anualmente
PLESK 1
4,320,000 đ
Anualmente
ClOUD HOST#3
Dung lượng
70 GB
Băng thông
Không giới hạn
Databases
Unlimited
Website
50
600,000 đ
Anualmente
PLESK 2