$46
1 năm
ClOUD HOST#1
Dung lượng
10 GB
Băng thông
Không giới hạn
Databases
25
Website
10
$92
1 năm
ClOUD HOST#2
Dung lượng
20 GB
Băng thông
Không giới hạn
Databases
40
Website
32
$13
1 năm
PLESK 1
$220
1 năm
ClOUD HOST#3
Dung lượng
70 GB
Băng thông
Không giới hạn
Databases
Unlimited
Website
50
$31
1 năm
PLESK 2