Tặng máy chủ khi thuê chỗ đặt máy chủ khi thanh toán 12 tháng tại Onet IDC cấu hình máy chủ như sau .