1,500,000 đ
1 tháng
Dell R1
6,600,000 đ
3 tháng
Dell R2
8,700,000 đ
3 tháng
Dell R3
10,500,000 đ
3 tháng
Dell R4
1,000,000 đ
1 tháng
TPCOMS#2
Rack
1U
IP
1
Network
500mbs Share
500,000 đ
1 tháng
Đặt Máy Chủ TPCOMS
Rack
1U
IP
2
Network
500mbs Share