[IPv6] Hướng dẫn cấu hình IPv6 vào máy chủ ảo linux VPS

22/10/2022

Để thêm địa chỉ IPv6 vào một giao diện mạng trên Linux, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Kiểm tra tên giao diện mạng: Sử dụng lệnh sau để xem danh sách các giao diện mạng trên hệ thống:

ifconfig

Hoặc sử dụng lệnh `ip addr show` để có thông tin tương tự.

2. Mở tệp cấu hình của giao diện mạng: Tìm tệp cấu hình của giao diện mạng muốn thêm địa chỉ IPv6. Ví dụ, nếu giao diện mạng là `eth0`, bạn có thể sử dụng trình soạn thảo để mở tệp cấu hình:

sudo vi /etc/network/interfaces

3. Thêm địa chỉ IPv6 vào tệp cấu hình: Trong tệp cấu hình, tìm đến phần cấu hình cho giao diện mạng tương ứng và thêm dòng sau để thêm địa chỉ IPv6:

iface eth0 inet6 static
address <địa chỉ IPv6 của bạn>
netmask <mạng con IPv6 của bạn>
gateway <địa chỉ gateway IPv6>

Bạn cần thay thế `<địa chỉ IPv6 của bạn>`, `<mạng con IPv6 của bạn>` và `<địa chỉ gateway IPv6>` bằng các giá trị tương ứng cho mạng của bạn. Lưu và đóng tệp cấu hình sau khi hoàn thành.

4. Khởi động lại dịch vụ mạng: Sử dụng lệnh sau để khởi động lại dịch vụ mạng trên hệ thống của bạn để áp dụng thay đổi cấu hình:

sudo systemctl restart networking

Sau khi hoàn thành các bước trên, địa chỉ IPv6 mới sẽ được thêm vào giao diện mạng trên Linux của bạn. Bạn có thể sử dụng các lệnh như `ifconfig` hoặc `ip addr show` để kiểm tra xem địa chỉ đã được thêm thành công.

VPS Giá Rẻ
vps giá rẻ