Hướng Dẫn Cài Đặt Wowza Server

Hướng Dẫn Cài Đặt Wowza Server

Hướng dẫn cài đặt
Tải File Cài đặt
Linux:

Mã:
 wget https://www.wowza.com/downloads/WowzaStreamingEngine-4-3-0/WowzaStreamingEngine-4.3.0-linux-x64-installer.run
chmod 0755 WowzaStreamingEngine-4.3.0-linux-x64-installer.run
./WowzaStreamingEngine-4.3.0-linux-x64-installer.run

Windows :

Mã:
https://www.wowza.com/downloads/WowzaStreamingEngine-4-3-0/WowzaStreamingEngine-4.3.0-windows-installer.exe

Hướng dẫn crack

Mã:

1) Replace wms-server.jar under '<ProgramFiles>\Wowza Media Systems\Wowza Streaming Engine 4.3.0\lib'
Linux : /usr/local/WowzaStreamingEngine-4.3.0/lib
2) Enter the license key:

ET1A4-CyFTr-erYEd-pAAwE-dzut4-BkNZZ-6fdJKYCMTUDV

3) Add to your hosts file:

# Wowza
127.0.0.1 wowzalicense1.wowzamedia.com
127.0.0.1 wowzalicense2.wowzamedia.com
127.0.0.1 wowzalicense3.wowzamedia.com
127.0.0.1 wowzalicense4.wowzamedia.com

Download file : https://freecode.com.vn/attachments/wms-server-rar.188312/

  • Tags:

Bình luận

ĐỐI TÁC