How to install Tor Browser on Ubuntu 20.04 and Linux Mint 20

28/12/2020
Chưa phân loại

This guide explains how to install Tor browser on Ubuntu 20.04 and Linux Mint 20.

Privacy is the biggest concern nowadays. Tor browser is on priority for those users who want to preserve their privacy and want to remain anonymous on the web. By routing all your traffic via the tor network, the Tor browser protects your privacy.

This article briefly describes all the steps to install the Tor browser on Ubuntu and Linux Mint system.

Step 1: Add the tor browser launcher PPA repository

The latest version of Tor Browser is not directly available from the Ubuntu, and Linux Mint repositories. The latest version of the Tor Browser can be downloaded and installed on Ubuntu and Linux Mint through the Tor browser launcher script.

We will be needing a launcher script to ensure the installation of the Tor browser and for that, we need to add a PPA repository:

$ sudo add-apt-repository ppa:micahflee/ppa

Step 2: Update Repository

After successfully adding PPA, now you want to update your repository:

$ sudo apt update

Step 3: Install Tor browser launcher

Now we are ready to install the Tor browser launcher from the repository:

$ sudo apt install torbrowser-launcher

Step 4: Launch Tor browser launcher

Once the Tor browser launcher is downloaded and installed successfully, you can either use the command line or the application menu to launch the tor browser launcher.

To start the Tor browser launcher from the command line, run the following command:

$ torbrowser-launcher


To start the tor browser launcher from the application menu, click on the application icon and search “Tor browser launcher”.

Step 5: Download and install the Tor browser-related dependencies

To download and install the Tor browser-related dependencies, open the Tor browser launcher.


Click on “Install Tor Browser” and it will download and install all the related dependencies automatically.

Uninstalling Tor browser

At any point, if you want to uninstall the Tor browser, run the following command to do so:

$ sudo apt remove torbrowser-launcher


The above-given command will uninstall the Tor browser successfully.

Conclusion

This article briefly explained how to install Tor browser on Ubuntu 20.04 and Linux Mint 20. We used Linux Mint 20 to prepare this guide and execute the commands.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Zabbix] Giám sát Windows Server sử dụng SMNP

SNMP (Simple Network Manager Protocol) là giao thức rất phổ biến trong môi trường network hiện nay, hầu...
30/12/2020

Bash eval command

`eval` command is used in bash to execute arguments like a shell command. Arguments are joined in a string and taken as...
29/12/2020

Hướng dẫn active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019 windows 10

Không có bản quyền Windows 10 sẽ bị ảnh hưởng gì? Bạn sẽ không thể tinh chỉnh các cài đặt...
28/12/2020