How to Install Elasticsearch 5.2.0 and Kibana 5.2.0 on CentOS 7

28/12/2020
Chưa phân loại

Elasticsearch 5.2.0 recently released, is a search engine based on Lucene, providing a distributed full-text search engine with an HTTP web interface. While Kibana 5.2.0 is an open source data visualization plugin for Elasticsearch. It provides visualization capabilities on top of the content indexed on an Elasticsearch cluster.

See release notes for Elasticsearch v5.2.0 and Kibana v5.2.0 for full details of release.

How to Install Elasticsearch 5.2.0 on CentOS 7, RHEL

 • Elasticsearch requires Java 8 or later, so lets install latest Java

How to install Java 8 latest update on CentOS

 • Download and install the Elasticsearch Public Signing Key
sudo rpm --import http://packages.elasticsearch.org/GPG-KEY-elasticsearch
 • Next create a file called “elasticsearch.repo” in “/etc/yum.repos.d/” directory
sudo vi /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo
 • Then add the following config into the repository created above
[elasticsearch-5.x] name=Elasticsearch repository for 5.x packages baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/5.x/yum gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch enabled=1 autorefresh=1 type=rpm-md
 • Now install Elasticsearch
sudo yum install elasticsearch
 • Next edit the configuration > locate “network.host:” and update to “network.host: localhost”
sudo vi /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
 • Start service and set it to auto run on boot up
/etc/init.d/elasticsearch status sudo chkconfig --levels 235 elasticsearch on

Install Kibana 5.2.0 on CentOS 7, RHEL

 • Kibana also requires Java 8 or later, so I am assuming you had already done that when you installed Elasticsearch above

How to install Java 8 latest update on CentOS

 • Download and install the Public Signing  Key (Already done from above)
sudo rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
 • Next create a file called “kibana.repo” in “/etc/yum.repos.d/” directory
sudo vi /etc/yum.repos.d/kibana.repo
 • Then add the following config into the repository created above
[kibana-5.x] name=Kibana repository for 5.x packages baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/5.x/yum gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch enabled=1 autorefresh=1 type=rpm-md
 • Now install kibana
sudo yum install kibana
 • Confirm you can Stop and Start Kibana
sudo -i service kibana stop sudo -i service kibana start
 • Check if you are running Systemd or SysV init
ps -p 1
 • Configure Kibana to start automatically when system reboots.

—– For SysV init —–

sudo chkconfig --add kibana  sudo -i service kibana stop sudo -i service kibana start

—– For systemd —–

sudo /bin/systemctl daemon-reload sudo /bin/systemctl enable kibana.service  sudo systemctl stop kibana.service sudo systemctl start kibana.service
 • Now all you need to do is access your kibana page with following URL:
http://localhost:5601

You can install nginx and configure it to act as a proxy server. This would enable you access kibana via port 80

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Understanding the ELF File Format

From Source Code To Binary Code Programming starts with having a clever idea, and writing source code in a programming...
Chưa phân loại, vps giá rẻ
29/12/2020

Best 10 Laptops for Linux

We’re almost at the end of 2018 with festive season around the corner. If you are looking to buy a new laptop for yourself...
Chưa phân loại, vps giá rẻ
29/12/2020

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên CentOS 8

Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt WordPress trên 2 node với CentOS 7. Nếu bạn...
30/12/2020