Tôi đăng ký sai tên có thể huỷ đăng ký ?

Tôi đăng ký sai tên có thể huỷ đăng ký ?

Việc đăng ký là phải chính xác không thể hủy bỏ hay thay đổi tên khác.

  • Tags:

Bình luận

ĐỐI TÁC