Khuyến mãi vps

Làm sao để biết được khi nào google bot thăm website của bạn?

#1
Mã nguồn :


Mã:
[LEFT][COLOR=#000000][FONT=Tahoma]public void Application_Start(object sender, EventArgs e)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]{[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]BeginRequest += new System.EventHandler(Application_BeginRequest);[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]}[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]public void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]{[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]if (HttpContext.Current.Request.ServerVariables[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma]["HTTP_USER_AGENT"].Contains("Googlebot"))[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]{[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]new SmtpClient().Send("MySite@***.com",[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]"MyEmail@***.com",[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]"Guess who came to visit!",[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]"Google is crawling in my Site!");[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]}[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]}[/FONT][/COLOR][/LEFT]
Có thể thêm hàm cập nhật logs trong đoạn Send mail. Hàm send mail là để thông báo cho mình biết khi nào google sẽ vào site của mình. Tùy từng loại mail mà sẽ có các port khác nhau nhé.
Enjoy!


Người giỏi không phải là người làm tất cả
 

Similar threads

Khuyến mãi vps

ADS

Top