Khuyến mãi vps

Hướng dẫn cấu hình Network Card trên CentOS

#1
Sau khi cài đặt xong CentOS lên máy chủ. Tiếp theo ta sẽ cấu hình IP, Netmask, Gateway cho card mạng của Server. Để kiểm tra máy chủ có bao nhiêu card mạng cho dùng lệnh

#ifconfig -aTa thấy ở đây có 2 card là eth0 và lo, lo là card loopback, eth0 là Ethernet. Card mạng ta cần cấu hình chính là eth0 (Lưu ý, với mỗi Distro Linux sẽ tên card mạng sẽ khác nhau, bạn nên kiểm tra các card mạng có trên máy chủ trước khi cấu hình).

Để cấu hình card mạng eth0 bạn gõ lệnh sau

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0Trong bài viết, tôi sử dụng một máy chủ ảo (VPS) đặt tại Datacenter nên IP của tôi sẽ khác với những bạn nào sử dụng Internet tại nhà. Nếu bạn nào sử dụng VMWARE để lab và muốn Server CentOS nhận IP từ Router thì không cần cấu hình, nếu bạn nào muốn card eth0 nhận ip tĩnh thì cần sửa lại một số thông tin sau

ONBOOT=yes (thay đổi thông số “no” thành “yes”, card mạng sẽ tự khởi động trở lại khi bạn reboot hoặc shutdown server)
BOOTPROTO=static (nếu bạn để dhcp thì sẽ nhận IP động trực tiếp từ Router ADSL, nếu bạn muốn set IP tĩnh thì sửa lại thành static)
Và khai báo thêm các thông số sau
IPADDR=”IP bạn muốn gán cho card mạng”
NETMASK=”Subnet mask của lớp mạng đang chạy”
GATEWAY=”Địa chỉ GATEWAY của lớp mạng”Bạn nhớ save lại và thoát ra. Sau đó bạn đặt thêm nameserver, để cấu hình nameserver trên Linux bạn dùng lệnh. Vi