Khuyến mãi vps

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 6

#1
I. Nginx là gì?

1. Định nghĩa

Theo wiki:

 • Nginx (phát âm là “engine x”) là 1 web server tập trung mạnh mẽ vào khả năng xử lý đồng thời cao, hiệu suất và sử dụng ít bộ nhớ. Nó cũng có thể hoạt động như một reverse proxy server cho các giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 và IMAP, cũng như cân bằng tải (load balancer) và HTTP cache.
 • Được tạo ra bởi Igor Sysoev năm 2002, Nginx chạy trên Unix, Linux, các biến thể BSD, Mac OS X, Solaris, AIX, HP-UX và Microsoft Windows.
2. Tính năng

a. Một số tính năng về HTTP proxy và web server

 • Khả năng xử lý hơn 10 nghìn kết nối đồng thời với bộ nhớ thấp
 • Xử lý các file tĩnh, file index và tự động đánh index
 • Tăng tốc với bộ nhớ đệm đảo ngược proxy
 • Cân bằng tải với khả năng check lỗi
 • Hỗ trợ TLS/SSL, FastCGI, SCGI với bộ nhớ đệm
 • Tên và địa chỉ IP dựa trên máy ảo
 • Tương thích với IPv6
 • Hỗ trợ giao thức HTTP/2 và SPDY
b. Một số tính năng về mail proxy

 • Hỗ trợ TLS/SSL, STARTTLS, SMTP, POP3, và IMAP proxy
 • Xác thực dựa trên máy chủ HTTP bên ngoài
II. Cài đặt Nginx open source

1. Phiên bản

NGINX Open Source có sẵn 2 phiên bản sau:

a. Phiên bản mới nhất (mainline): bao gồm các tính năng mới nhất, các bản vá lỗi và được cập nhật thường xuyên. Đây là 1 phiên bản đáng tin cậy, tuy nhiên, nó cũng bao gồm 1 số module thử nghiệm và có thể có 1 số bug mới phát sinh.

b. Phiên bản ổn định (stable): ít được cập nhật các tính năng mới, tuy nhiên lại ít lỗi hơn so với phiên bản mainline. Vì vậy, nó thường được khuyến khích dùng hơn đối với developer.

2. Cài đặt

Có 2 cách cài đặt Nginx, trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cài đặt từ package. Đây là cách nhanh và dễ nhất. Bạn không cần quan tâm xem phải add module nào, công dụng của nó ra làm sao, vì package bạn cài đặt đã bao gồm tất cả các module cần thiết của nginx đối với hệ điều hành bạn sử dụng rồi.

Để cài đặt Nginx trên CentOS bạn dùng lệnh sau

#yum install epel-release
#yum install nginx -yĐể cài đặt phiên bản Stable mới nhất của Nginx bạn dùng lệnh sau

#yum install http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm
#yum install nginx -y

Sau khi cài đặt hoàn tất, tất cả các file cấu hình của Nginx nằm trong thư mục /etc/nginx hoặc /opt/nginx/conf. Trong đó file cấu hình là nginx.conf

user nginx;
worker_processes 1;

error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid /var/run/nginx.pid;

events {
worker_connections 1024;
}

http {
include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;

log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

access_log /var/log/nginx/access.log main;

sendfile on;
#tcp_nopush on;

keepalive_timeout 65;

#gzip on;

include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}
Để khởi động nginx bạn dùng lệnh sau

#service nginx start
Để Nginx khởi động cùng hệ thống bạn dùng lệnh

#chkconfig nginx on
Để kiểm tra phiên bản Nginx bạn dùng lệnh

#nginx -v
 
Khuyến mãi vps

ADS

Top