Khuyến mãi vps

Hướng dẫn cài đặt Apache trên CentOS

#1
Apache là dịch vụ Webserver phổ biến trên Linux/Unix. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt dịch vụ Apache lên CentOS

Trước tiên bạn cần cập nhật máy chủ trước, để cập nhật máy chủ bạn chạy lệnh

#yum update -y
Tiếp theo, bạn nên tắt SELinux (dịch vụ này giống Windown Defender bên Win vậy). Để tắt SELinux bạn dùng lệnh sau

vi /etc/selinux/config
Bạn tìm đến dòng

SELINUX=enforcing
và sửa enforcing thành disabled

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
# enforcing - SELinux security policy is enforced.
# permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled - SELinux is fully disabled.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are:
# targeted - Only targeted network daemons are protected.
# strict - Full SELinux protection.
SELINUXTYPE=targeted
Bạn nhớ save lại và thoát ra. Sau đó bạn phải reboot lại Server

Sau khi đã tắt SELinux, tôi bắt đầu cài đặt Apache. Để cài đặt Apache tôi dùng lệnh

yum install httpd -y
//Tham số -y nghĩa là sẽ tự động tải về và cài đặt mà không cần hỏi


Tiếp theo tôi sẽ cấu hình dịch vụ Apache. Mở cấu hình Apache trên CentOS là httpd.conf nằm trong thư mục /etc/httpd/conf/httpd.conf

vi /etc/httpd/conf
Tìm đến dòng ServerTokens OS và sửa thành ServerToken ProdTìm KeepAlive Off và sửa thành KeepAlive OnTìm

# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be “All”, “None”, or any combination of the keywords:
# Options FileInfoAuthConfig Limit
AllowOverride None
SửaAllowOverride None thành AllowOverride AllTìm

#ServerName www.example.com:80 và sửa thành ServerName www.domain.com:80

www.domain.com: là domain của các bạn // Ở đây tôi ví dụ là vnetwork.vn– Tìm

ServerSignature On và sửa thành ServerSignature Off– Tìm

AddDefaultCharset UTF-8 và sửa thành #AddDefaultCharset UTF-8– Tìm

DirectoryIndex index.html index.html.var và sửa thành DirectoryIndex index.php index.html index.htmBước 2: Bật UserDir Change Path Root

Bình thường sau khi cài đặt Apache, thư mục Web mặc định sẽ là /var/www/html. Để change path root về dạng /home/user/public_html chúng ta làm như sau

– Tìm

UserDir disabled và sửa thành #UserDir disabled– Tìm

#UserDir public_html và sửa thành UserDir public_html– Tìm

#NameVirtualHost *:80 và sửa thành NameVirtualHost *:80– Tìm

#<Directory /home/*/public_html>

# AllowOverrideFileInfoAuthConfig Limit

# Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatchIncludesNoExec

# <Limit GET POST OPTIONS>

# Order allow,deny

# Allow from all

# </Limit>

# <LimitExcept GET POST OPTIONS>

# Order deny,allow

# Deny from all

# </LimitExcept>

# </Directory>
và sửa thành

<Directory /home/*/public_html>

AllowOverrideFileInfoAuthConfig Limit

Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatchIncludesNoExec

<Limit GET POST OPTIONS>

Order allow,deny

Allow from all

</Limit>

<LimitExcept GET POST OPTIONS>

Order deny,allow

Deny from all

</LimitExcept>

</Directory>


Bước 3: Tạo thư mục public_html

Bạn sẽ tạo 2 thư mục là public_html và logs. Để tạo thư mục có đường dẫn trên Linux, ta dùng lệnh

mkdir -p /home/user/public_html //Ex: mkdir -p /home/vnetwork.vn/public_html
mkdir -p /home/user/logs //Ex: mkdir -p /home/vnetwork.vn/logs


Bước 4: Tạo file Virtual Host (vHost)

Bình thường chúng ta sẽ add file vHost trong file cấu hình Apache luôn. Tuy nhiên như vậy sẽ ảnh hưởng đến Apache và khó khăn trong việc quản lý, nên chúng ta sẽ tạo file vHost riêng cho từng user-site

Đầu tiên bạn truy cập đến /etc/httpd/conf.d/ và tạo 1 file vHost có dạng domain.com.conf. Ví dụ vnetwork.vn.conf.

vi /etc/httpd/conf.d/vnetwork.vn.conf
Sau đó bạn copy nội dung sau vào file vnetwork.vn.conf

<VirtualHost *:80>

DocumentRoot /home/vnetwork.vn/public_html

ServerName www.vnetwork.vn
ServerAlias vnetwork.vn
ServerAdmin webmaster@vnetwork.vn
ErrorLog /home/vnetwork.vn/logs/error_log
CustomLog /home/vnetwork.vn/logs/access_log combined
</VirtualHost>Các bạn lưu ý là nên thay thế vnetwork.vn thành domain của các bạn. Sau đó các bạn save lại và thoát ra.

Bước 5: Khởi động dịch vụ Apache

Để khởi động dịch vụ Apache bạn dùng lệnh sau

service httpd start
chkconfig httpd onCác bạn lưu ý phải phân quyền lại thư mục Web với quyền apache. Các bạn dùng lệnh sau

chown -R apache.apache /home/vnetwork.vn/public_html
Bước 6: Mở Port 80 trên Firewall

Mặc định Firewall trên CentOS sẽ chặn tất cả các Port trừ Port SSH. Để chạy được dịch vụ Web Service bạn phải mở Port 80 (hoặc 443 nếu chạy SSL) trên Firewall. Để mở Port trên Firewall ta làm như sau

vi /etc/sysconfig/iptables
Thêm Rule sau vào Firewall để mở port 80

-A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT


Bạn nhớ save lại và thoát ra. Sau đó bạn phải khởi động lại dịch vụ iptables

service iptables restart


Bước 7: Kiểm traTrong bài viết này tôi test với domain vnetwork.vn, nếu bạn truy cập với domain của bạn và hiển thị như trong hình thì chúc mừng bạn đã xong phần Cài đặt và cấu hình Apache.

Trong bài tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cài đặt và cấu hình MariaDB, PHP 5.6
 
Khuyến mãi vps

ADS

Top