[Help] Giúp fix get link zing để play cho code music TGT

#1
Tình hình là mới chiều nay Zing fix chi cấu trúc mà các file get link trước đây không còn dùng được nữa. Rất mong được các bác giúp đỡ.
Xin cảm ơn trước. ( code cách đây 2 tiếng trở về trước còn get được )
PHP:
<?php
header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
set_time_limit(0);
function curl_redir_exec($ch) {
  static $curl_loops = 0;
  static $curl_max_loops = 20;
  if ($curl_loops++ >= $curl_max_loops) {
    $curl_loops = 0;
    return FALSE;
  }
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, "");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
  $data = curl_exec($ch);
  $header = null;
  $explode = explode("\n\r", $data, 2);
  if (count($explode) >= 2) {
    $header = $explode[0];
    $data = $explode[1];
  }
  $http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
  if ($http_code == 301 || $http_code == 302) {
    $matches = array();
    preg_match('/Location.*?)\n/', $header, $matches);
    $url = @parse_url(trim(array_pop($matches)));
    if (!$url) {
      $curl_loops = 0;
      return $data;
    }
    $last_url = parse_url(curl_getinfo($ch, CURLINFO_EFFECTIVE_URL));
    if (!isset($url['scheme'])) {
      $url['scheme'] = $last_url['scheme'];
    }
    if (!isset($url['host'])) {
      $url['host'] = $last_url['host'];
    }
    if (!isset($url['path'])) {
      $url['path'] = $last_url['path'];
    }
    $new_url = $url['scheme'] . '://' . $url['host'] . $url['path'];
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $new_url);
    return curl_redir_exec($ch);
  } else {
    $curl_loops = 0;
    return $data;
  }
}
function get_by_curl($url, $post = null) {
  $ch = curl_init($url);
  $header[0] = "Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,";
  $header[0] .= "text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5";
  $header[] = "Cache-Control: max-age=0";
  $header[] = "Connection: keep-alive";
  $header[] = "Keep-Alive: 300";
  $header[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
  $header[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
  $header[] = "Pragma: "; // browsers keep this blank.
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  if ($post != '') {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
    $news = curl_exec($ch);
  } else {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, 'http://www.google.com');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, "gzip,deflate");
    curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
    if (ini_get('open_basedir') == '' && ini_get('safe_mode' == '')) {
      curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, $l);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
      $news = curl_exec($ch);
    } else {
      $news = curl_redir_exec($ch);
    }
  }
  curl_close($ch);
  return $news;
}
$link = "http://mp3.zing.vn/bai-hat/".$_GET['link'].".html";
$html = get_by_curl($link); 
preg_match('#id="_strNoAuto" value="(.*?)"#', $html,$xml);
$html2 = get_by_curl($xml[1]); 
preg_match('#<urlSource>(.*?)</urlSource>#', $html2,$mp3);
header("Location: ".$mp3[1]);
?>
 

Similar threads

#4
Mình dùng code cậu Văn Toàn vẫn get được mà. Album, video cũng tốt, lúc chiều vẫn đc, nghe bạn nói, mình thử lại vẫn đc mà!
 
Khuyến mãi vps
Top