Khuyến mãi vps

Cần giúp đỡ về code

#1
Mình đang làm bài tập đánh giá kết quả của SV như sau :
khi đánh giá thì có nhóm tiêu chí
Trong nhóm tiêu chí đó có nhiều tiêu chí nhỏ khác
Mỗi tiêu chí có mức điểm khác nhau . và mỗi mức điểm này sẽ hiển thị trong selete option để SV chọn
Mình đã xuất ra tiêu chí và mức điểm để SV chọn rồi nhưng chưa tính được tổng điểm mà người đó
đã chọn
mới tập làm nên còn gà quá
cảm ơn


<?php
include'baomat.php';
?>

<?php include '../connect.php'?>
<?php
//xu?t nhóm tiêu chí

$sql_nhom = "SELECT * FROM nhom";
$red_nhom = mysql_query($sql_nhom);
if(mysql_num_rows($red_nhom)>0){
while ($set_nhom = mysql_fetch_array($red_nhom)){ //tách k?t qu? ra thành t?ng dòng
$id = $set_nhom['id'];
echo "<form action='tudanhgia.php' method='POST'>";
echo "<ul class='cha'><li>$set_nhom[noidung]</li>";
echo '<i>(Tổng điểm đánh giá cho mục này là </i>' .$set_nhom[tongdiem].')<br>';


//xu?t tiêu chí
$sql_tc = "SELECT * FROM tieuchi WHERE manhom='$id'";
$red_tc = mysql_query($sql_tc);
echo "<ul>";
while ($set_tc = mysql_fetch_array($red_tc)) {
$noidung=$set_tc['noidung'];
$md=$set_tc['mucdiem'];
//$id1 = $_GET['id'];
$id1 = $set_tc['id'];
$code = explode(',',$set_tc[mucdiem]);

$html='<select name="sql_query" width="30">';

foreach ($code as & $value) {
//$value = $value * 2;
if ($value!=""){

for($i=1;$i<=$md;$i++)
$html.= '<option value= "'.$set_tc['id'].'">'.$i.' điểm</option>';}

}
$html.='</select>';
echo "<li>$noidung: ".$html."</li>";
}
echo "</ul></ul>";
}
}
echo "<input type='submit' name='submit' value='Đánh Giá'>";
echo "</form>";
echo "</ul>";
}
?>


<?php include("../footer.php");?>
 

Similar threads

Khuyến mãi vps

ADS

Top