Khuyến mãi vps

Cài đặt PHP 7.x trên CentOS

#1
PHP7 là một phiên bản của ngôn ngữ PHP được giới thiệu vào ngày 3 tháng 9 năm 2015, đây là phiên bản mới nhất và được trông đợi nhất bởi có nhiều sự thay đổi về cú pháp, bổ sung các thư viện hiện đại giúp ngôn ngữ PHP trở nên đa dạng hơn.

Với việc sử dụng thư bộ core Zend Engine mới PHPNG nên tốc độ của PHP7 tăng gấp hai lần, cho dù là Framework hay CMS thì hiệu xuất xử lý đều tăng gấp đôi.

Để cài đặt PHP 7 bạn cần tải về các repo

CentOS 6.x

wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm
wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-6.rpm
rpm -Uvh remi-release-6.rpm epel-release-latest-6.noarch.rpm
CentOS 7.x

wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm epel-release-latest-7.noarch.rpm
Tiếp theo bạn phải enable các Repo này lên, nếu bạn muốn cài đặt php71 thì thay thế php70 thành php71

yum install yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php70
Để cài đặt PHP thông qua Repo bạn dùng lệnh sau

yum --enablerepo=remi,remi-php70 install -y [ten-goi-php-can-cai-dat]
Để xem các gói PHP có thể cài đặt bạn dùng lệnh

yum search php70
Ex: yum --enablerepo=remi,remi-php70 -y install php php-common php-fpm php-mysql php-gd php-xml php-mbstring php-mcrypt php-pdo php-soap
Tùy vào từng yêu cầu của từng mã nguồn khác nhau mà bạn sẽ cài đặt các Extension PHP phù hợp

Để kiểm tra xem đã cài đặt đúng phiên bản PHP hay chưa bạn dùng lệnh

php -v
 

Similar threads

Khuyến mãi vps

ADS

Top