Download VMware vSphere 8 Hypervisor (ESXi ISO) image

10/06/2023

VMware vSphere Hypervisor 8 (ESXi ISO)

Download Vcenter 8 download iso

Liên kết Download :    https://sxi.io/rv

Kích thước tệp: 599,76 MB
Loại tệp: iso

Số bản dựng: 21495797
MD5SUM: 71439b86003fecda9aa04a126812ea99
SHA1SUM: 97ac918f4587bf2179a5d2fb49c646c08c5169a9
SHA256SUM: 2d1b2f00c026df29f1e4b8 4d8e63f2c841feceeb5bdab65d89a54967e9a6f381

Key vSphere 8 Enterprise Plus:

  • HG00K-03H8K-48929-8K1NP-3LUJ4
  • 4F40H-4ML1K-M89U0-0C2N4-1AKL4

Key vCenter 8 Standard:

  • 4F282-0MLD2-M8869-T89G0-CF240
  • 0F41K-0MJ4H-M88U1-0C3N0-0A214
VPS Giá Rẻ
vps giá rẻ