CentOS Package Search

29/12/2020
Whenever you’re looking for a package/software to enjoy, there are several ways you can get that into your Linux system. By default, the fastest and easiest method is to just tell the system’s package manager to install that package. Otherwise, you may need to download the source code, build it by yourself and then, install it.

Hello, CentOS users! In the case of CentOS, the Linux distro is a pretty cool one that gives the complete vibe and feel of the server/enterprise environment. CentOS and RHEL both uses “yum” as the default package manager.

In this case, you have 2 available options for searching a certain package/software – asking “yum” to search by name or, checking the internet for the exact package name.

Don’t worry. Everything is as pretty simple and quick.

Package search using “yum”

As “yum” is the default package manager, you can use the following command structure for searching –

yum search <string>

For example, you can search for GNOME using the following command –

yum search gnome

Now, that’s LONG list of GNOME and apps!!!

There’s another available GUI tool for searching, listing and installing packages on CentOS – yumex. The package is available on the EPEL repository. THat’s why make sure that your system has EPEL repository enabled –

sudo yum install epel-release

sudo yum update

Then, install “yumex” –

sudo yum install yumex

Now, fire up “yumex” –

Searching the internet

Now, if you’re out of luck finding out the right package name on your package manager, consider checking out the internet! It’s a faster and more convenient solution for most of us.

The best place for searching for Linux packages is Pkgs.org. It’s a fine place that keeps the record of numerous Linux packages of almost all the popular and non-popular Linux distros you’ll ever enjoy in your machine.

For example, I found the “yumex” package directly on Pkgs.org

Enjoy!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

CentOS 8 Package Management with dnf Package Manager

DNF is simply the next generation package manager (after YUM) for RPM based Linux distributions such as CentOS, RHEL, Fedora...
29/12/2020

Hướng dẫn cấu hình Nginx với SSL làm Reverse Proxy cho Grafana server

Sau khi cài đặt và thiết lập TIG stack xong, việc cài đặt domain cũng như tạo chứng chỉ là một...
30/12/2020

Sử dụng Wireshark để phân tích gói tin trong hệ thống mạng

Ở bài trước, mình đã hướng dẫn cách sử dụng Wireshark cơ bản để capture các gói tin, lọc ra...
30/12/2020