1

Lựa chọn sản phẩm

Offers-VPS#2-4

RAM
4 GB
E5 CPU
2 vCore
SSD
100 GB
1 IPv4
dùng riêng
Network
100Mbs/10Gbs Port
IPv6 Subnet
/64

Offers-VPS#2-8

RAM
8 GB
E5 CPU
2 vCore
SSD
150 GB
1 IPv4
dùng riêng
Network
100Mbs/10Gbs Port
IPv6 Subnet
/64

Offers-VPS#4-12

RAM
12 GB
E5 CPU
4 vCore
SSD
200 GB
1 IPv4
dùng riêng
Network
100Mbs/10Gbs Port
IPv6 Subnet
/48

Offers-VPS#8-16

RAM
16 GB
E5 CPU
8 vCore
SSD
200 GB
1 IPv4
dùng riêng
Network
1000Mbs/10Gbs Port
IPv6 Subnet
/48
2

OS Template *

3

Use promotional code

Chọn thời gian thanh toán

Thanh toán hôm nay:

900.000 VND
info Chi tiết