Dell R1
1,900,000/Tháng
  2 x Intel 6 Core X-5650 CPU
  16GB DDR3 ECC RAM
  1 x 250GB SSD
  200Mbps Shared Bandwidth trong nước
  4Mbps Shared Bandwidth quốc tế
  1Gbps Lan Port
  Unlimited Datatransfer
  01 IP Address
  Miễn phí 3 lần Cài đặt
  Miễn phí 01 IP Address
Dell R2
2,200,000/Tháng
  2 x Intel 6 Core X-5650 CPU
  32GB DDR3 ECC RAM
  2 x 250GB SSD
  200Mbps Shared Bandwidth trong nước
  4Mbps Shared Bandwidth quốc tế
  1Gbps Lan Port
  Unlimited Datatransfer
  01 IP Address
  Miễn phí 3 lần Cài đặt
  Miễn phí 01 IP Address
Dell R3
3,500,000/Tháng
  2 x Intel 6 Core X-5650 CPU
  64GB DDR3 ECC RAM
  4 x 250GB SSD
  200Mbps Shared Bandwidth trong nước
  4Mbps Shared Bandwidth quốc tế
  1Gbps Lan Port
  Unlimited Datatransfer
  01 IP Address
  Miễn phí 3 lần Cài đặt
  Miễn phí 01 IP Address
Dell R4
4,200,000/Tháng
  2 x Intel 8Core E5-2660 CPU
  64GB DDR3 ECC RAM
  8 x 250GB SSD
  500Mbps Shared Bandwidth trong nước
  4Mbps Shared Bandwidth quốc tế
  1Gbps Lan Port
  Unlimited Datatransfer
  01 IP Address
  Miễn phí 3 lần Cài đặt
  Miễn phí 01 IP Address